One hand giving another Aero Titan base vith interchangeable nail file

Lietošanas Noteikumi

Lietošanas noteikumi

Vispārīgā vienošanās

Šis Līgums ir noslēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.urzonailfiles.com, SIA URZO reģistrācijas Nr. 40203343882, juridisko adresi Kleistu ielā 24, Rīgā, LV-1067, īpašnieku (turpmāk tekstā – Pārdevējs) un Pircēju, kurš veic pasūtījumu un veic pirkumu www.urzonailfiles.com interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.urzonailfiles.com, turpmāk – Mājaslapa, interneta tirdzniecības vietnē.

Sniedzot savus personas datus, jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat politikas noteikumiem, lūdzu, neiesniedziet savus personas datus apstrādei.

Ja patērētājs iegādājas URZO Mājaslapā pārdošanai piedāvātās preces internetā, šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un uz to attiecas Latvijas Republikas tiesību akti, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likums “Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par distances līgumu”.

Distances līgums par Preču iegādi uzskatāms par noslēgtu pēc Preces apmaksas.

Konfidencialitāte

Personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 7.panta 1.punktu, t.i., klienta brīvi sniegtu, nepārprotami izteiktu gribas izteikumu, ar kuru klients atļauj savu personas datu apstrādi. Veicot pasūtījumu, Klients apņemas sniegt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju, noklikšķinot uz lauka “Veikt pasūtījumu”.

Pircējs apņemas informēt Pārdevēju par jebkurām izmaiņām pa e-pastu info@urzonailfiles.com ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Personas dati, kas saistīti ar preču piegādi, netiek nodoti nevienai trešajai personai, izņemot SIA VENIPAK, SIA Omniva, SIA DHL Latvija, vai tikai citam komersantam ar mērķi nodrošināt pasūtījuma piegādi (turpmāk tekstā – “Kurjerdienests”).

Informācija, kas saistīta ar sīkdatņu izmantošanu, ir pieejama Privātuma politikā.

Tīmekļa vietnes mērķis

URZO tīmekļa vietne ir izstrādāta, lai efektīvi kalpotu kā platforma komunikācijai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola produktu pārdošanai tiešsaistē un kā informācijas avots par visiem jautājumiem, kas saistīti ar produktiem un uzņēmumu.

Klients pasūta, pērk un apmaksā, un Pārdevējs piegādā un pārdod preces, kas uzskaitītas www.urzonailfiles.com, turpmāk tekstā – “Preces”, saskaņā ar šī Līguma (turpmāk tekstā – “Līgums”) noteikumiem.

Apmaksu par Precēm Pircējs veic ar bankas pārskaitījumu uz priekšapmaksas rēķinā norādīto Pārdevēja norēķinu kontu vai ar kredītkarti (MasterCard, Visa) gadījumos, kad Pircējs vēlas saņemt Preces klātienē Pārdevēja birojā/noliktavā – SIA UZRO, Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067.

Preces

URZO pārdotās Preces nav pārtikas produkti un nav derīgas lietošanai pārtikā. URZO ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā pārdoto Preču noformējums un jo īpaši to veids, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, tilpums vai izmērs netiek sajaukts ar pārtikas produktiem un neapdraud patērētāja veselību un drošību.

Cenu politika

Visas cenas www.urzonailfiles.com mājas lapā ir norādītas eiro (EUR), ieskaitot 21% PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērotas papildu piegādes izmaksas, kas tiks skaidri norādītas pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļautas kopējā pasūtījuma cenā.

Preču galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.

Ja piegādes vai pasta izdevumus nevar aprēķināt iepriekš, jūs tiksiet informēts, ka šāda maksa var tikt piemērota.

Piegādes kārtība

Pircējs var veikt pasūtījumus 24 stundas diennaktī, bet Pārdevējs izpilda pasūtījumus: darba dienās no 9.00 līdz 17.30, sestdienās, svētdienās – izpilde nenotiek. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu uz e-pastu.

Ja Pircējs nesaņem apstiprinājuma e-pastu, pasūtījums netiek pieņemts. Pēc pasūtījuma apstrādes uz Pircēja norādīto e-pasta adresi apmaksai tiks nosūtīts rēķins. Pasūtījuma noformēšana tiek uzsākta, kad nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja kontā.

Pārdevējs piegādā Preces uz Pircēja norādīto adresi vai pircējs saņem Preces Kleistu ielā 24, Rīgā. Baltijas valstīs piegādi nodrošina Omniva un Venipak. Ārpus Baltijas valstīm piegādi nodrošina DHL EXPRESS, kura apmērs ir atkarīgs no paredzamā pasūtījuma apjoma un svara. Pircējs sedz piegādes izmaksas un Preces kopā pirms Preču savākšanas vai piegādes no Pārdevēja. Piegādes cenu iekļauj rēķinā.

Vidējais piegādes laiks ir 5 (piecas) darba dienas pēc tam, kad apmaksa par Precēm ir ieskaitīta Pārdevēja kontā, taču Pārdevējs patur tiesības piegādāt Preces 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes laiki var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preču pieejamības noliktavā. Gadījumā, ja Preču piegāde var aizkavēties, Pārdevējs informē Pircēju uz norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

Pircēja pienākumi

Izmantojot Vietnes www.urzonailfiles.com, Pircējs ievēro šeit izklāstītos Noteikumus un nosacījumus. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjera dokumentus Preču saņemšanai, gan pasta/kurjera dokumentus Preču atgriešanai Pārdevējam. Pircējs ir atbildīgs par to, lai tiktu sniegta pareiza informācija, pretējā gadījumā Preču piegāde netiek garantēta.

Atbildības ierobežošana

Pircējs piekrīt, ka, ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus, puses nekādā gadījumā nav atbildīgas (saskaņā ar līgumu, nolaidību vai citādi) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, Pircējam izmantojot šo vietni.

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem puses nav atbildīgas (saskaņā ar līgumu, deliktu (tostarp nolaidību) vai citādi) par:

a) URZO komercdarbības pārtraukšana;

b) kavējumi vai pārtraukumi piekļuvē Tīmekļa vietnei;

c) datu nepiegādāšana, nepareiza piegāde, izkropļošana, sabojāšana vai cita veida datu pārveidošana;

d) jebkāda veida bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar saišu uz citām tīmekļa vietnēm esamību vai izmantošanu Tīmekļa vietnē;

e) datorvīrusi, sistēmas avārijas vai kļūmes, kas var rasties saistībā ar Tīmekļa vietnes izmantošanu, tostarp hipersaišu izmantošanu, kas ved uz trešo pušu tīmekļa vietnēm vai no tām;

f) jebkādas satura neprecizitātes vai izlaidumi; vai

g) notikumi, ko puses nevar saprātīgi kontrolēt.

Kompensāciju

Pircējs piekrīt atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt Pārdevēju no jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kā arī segt izmaksas par jebkādām juridiskām izmaksām, kas izriet no jebkuras prasības, darbības vai tiesvedības, ko ierosinājusi trešā persona saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām Pircēja sniegtajos apliecinājumos vai garantijās vai pircēja šīs Vietnes izmantošanā.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Visus strīdus, kas jebkādā veidā saistīti ar Klienta pilnvarojumu Tīmekļa vietnē vai kas rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, interpretāciju vai izbeigšanu, Puses cenšas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā.

URZO atbildēs uz jebkuru Pircēja pieprasījumu piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā veidā un termiņā un informēs Pircēju par iespējamo strīda izpildes vai atrisināšanas veidu vai alternatīviem prasījuma izpildes veidiem.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs var celt prasību vai nu Latvijas Republikas tiesās, kurās ir URZO domicils, vai, neatkarīgi no URZO domicila vietas, tiesās, kurās ir Pircēja domicils.

URZO var celt prasību pret Pircēju tikai tās dalībvalsts tiesās, kurā ir Pircēja domicils.

URZO ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem nekādā veidā neierobežo Pircēja tiesības vērsties kompetentajās valsts iestādēs, lai aizsargātu savas tiesības.

Preču atgriešana un atteikuma tiesības

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības atteikties no Pirkuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neminot iemeslu. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

Preces ir jāatgriež to oriģinālajā iepakojumā (mēs iesakām rūpīgi atvērt iepakojumu, kad saņemat Preces).

Preces ir jāatgriež pilnā komplektācijā.

Atgriežot Preces, Preču pavaddokumenti (pirkuma dokumenti) ir jāatgriež Pārdevējam.

Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās Preces, ja nav ievēroti Preču atgriešanas nosacījumi.

Preču atgriešana tiek veikta Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

Pircējs sedz preču atgriešanas tiešās izmaksas.

Atgrieztās Preces ir atmaksājamas ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu.

Lai izmantotu tiesības atteikties no Pasūtījuma, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par Pircēja lēmumu atteikties no Pasūtījuma, nosūtot rakstisku paziņojumu uz e-pasta adresi: info@urzonailfiles.com. Pircējs aizpilda atteikuma veidlapu un nosūta to Pārdevējam uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Atteikuma veidlapa pieejama šeit.

Atteikuma vēstulē, lūdzu, norādiet šādu informāciju: pasūtījuma numurs/kvīts numurs, pavadzīmes izdošanas datums un to Preču kods, nosaukums un daudzums, kuras vēlaties atgriezt.

Pārdevējs samaksā naudu par atgrieztajām Precēm tādā pašā veidā, kādā samaksa par Precēm tika saņemta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā: Kleistu iela 24, Rīga, LV-1067, SIA URZO, pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

Pārdevējs var aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad tas ir saņēmis Preces atpakaļ vai Pircējs ir iesniedzis pierādījumu, ka Preces ir atgrieztas, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Ja pasūtījums tiek atgriezts, piegādes izmaksas netiek atmaksātas. Piegādes izmaksas tiek atmaksātas tikai tad, ja piegādes process, izmantojot kurjeru vai kurjerpastu, vēl nav noticis. Tas ir, ja Preces vēl nav nosūtītas.

Nobeiguma noteikumi

Pārdevējs patur tiesības mainīt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu grozījumi vai grozījumi stājas spēkā no dienas, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē.

Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja labojumiem vai daļējiem Noteikumu papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ja Pircējs zaudē tiesības izmantot Internetveikala pakalpojumus.

Ja Klients turpina izmantot Internetveikala pakalpojumus pēc Noteikumu pārskatīšanas, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis Noteikumu versijai, daļējām izmaiņām vai papildinājumiem.

Šie Noteikumi ir sastādīti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Puses tiek atbrīvotas no saviem pienākumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 30 dienu laikā no dienas, kad patērētājs iesniedzis prasījumu par preces vai pakalpojuma trūkumiem, vai attiecīgi pilnvarotu uzraudzības un uzraudzības iestāžu noteiktajā termiņā nav novērsis preces vai pakalpojuma trūkumus, Viņa pienākums ir kompensēt visus zaudējumus, kas patērētājam radušies kavēšanās dēļ.